Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een opdracht of bestelling aanvaardt de klant de volgende algemene verkoopsvoorwaarden.
Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur of via overschrijving van het verschuldigde bedrag binnen de 10 dagen na factuurdatum. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en dit zonder aanmaning of uitdrukkelijke ingebrekestelling, een interest van 10% opleveren. Deze wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van 25€. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet tijdige betaling worden teruggevorderd. Niet tijdige betaling geeft ons het recht om verdere leveringen en diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen en dit zonder aanmaning van onzentwege. Alle kosten voor het innen van een achterstallige factuur zijn ten laste van de koper/klant.

Garantie
Op al onze onderdelen geldt de standaard fabrieksgarantie. Zichtbare schade kan onder geen beding onder garantie vallen, ongeacht de oorzaak van deze schade. Indien we vaststellen dat het onderdeel defect is, zullen we dit zo snel mogelijk vervangen. Dit kan natuurlijk alleen als dit nog binnen de garantievoorwaarden van de fabrikant valt. Indien de serienummers zijn verwijderd, vervalt de garantie. Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze ons toegekend door de leverancier of de fabrikant.

Producten
De klant/koper erkent voldoende op de hoogte te zijn gesteld van de productspecificaties. Wij erkennen geen enkele aansprakelijkheid bij verkeerd bestelde goederen.

Prijzen
Al onze prijzen zijn in euro en incl. btw tenzij anders vermeld.

Aansprakelijkheid bij levering
De verzending van de producten gebeurt steeds op risico van de koper. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of beschadigingen ten gevolge van het transport. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de koper. Om geldig te zijn, dient elke klacht gedaan te worden binnen de 8 dagen na de levering van de goederen door de verkoper.

Verzakingsrecht
U hebt als consument het recht aan de verkoper mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 5 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen. De goederen moeten dan in de ongeopende verpakking en vrij van zichtbare sporen van gebruik zijn. Indien de bestelling wordt afgezegd als ze reeds per koerier is vertrokken, wordt er een administratieve annulatiekost van 25€ aangerekend. De kosten voor het terugsturen zijn dan ten laste van de klant.

Meerderjarigheid
Elke koper erkent meerderjarig te zijn of te zijn bijgestaan voor de bestelling door een meerderjarige.

Klachten
Om ontvankelijk te zijn dienen klachten te worden ingediend, binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de goederen of de uitvoering van de werken.

Bevoegde rechtbanken
Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het district van de verkoper bevoegd.